Všeobecné obchodní podmínky pro nákup Vstupenek

prostřednictvím společnosti

KB TECH s.r.o.

se sídlem: Týmlova 182/9, Michle, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo: 26490391

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85537

(dále též jen KB TECH)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) platí pro Smlouvy uzavřené mezi KB TECH a dalšími osobami prostřednictvím internetového portálu KB TECH provozovaného na stránkách www.breakfest.org.

POJMY

Akce

je kulturní, hudební, společenská, sportovní nebo jiná událost pořádaná Organizátorem, na kterou jsou nabízeny Vstupenky prostřednictvím Portálu.

Kupující

je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s KB Tech smlouvu prostřednictvím Portálu.

Organizátor

Je fyzická nebo právnická osoba pořádající Akci, na níže jsou nabízeny Vstupenky prostřednictvím Portálu. Organizátor je vždy uveden v popisu Akce. Organizátorem může být i KB TECH, pro nějž pak platí všechna práva a povinnosti Organizátora stanovená v těchto VOP.

Portál

Portálem jsou internetové rozhraní provozované KB TECH na adrese www.breakfest.org umožňující nákup Vstupenek.

Smlouva

Je smlouva uzavřená mezi Kupujícím a KB TECH o zakoupení vstupenky na konkrétní Akci. Je-li Organizátorem jiná osoba, uzavírá KB TECH smlouvu v zastoupení Organizátora jako zprostředkovatel. Vztahy mezi Kupujícím a Organizátorem na Akci, na kterou byly zakoupeny Vstupenky prostřednictvím Portálu, se řídí těmito VOP.

Vstupenka

je elektronický doklad vystavený KB TECH na konkrétní Akci, který opravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci pořádanou ve stanovený čas a na stanoveném místě za podmínek určených Organizátorem. Vstupenka je předmětem Smlouvy.

ZÁVAZNOST VOP

Podmínkou uzavření Smlouvy je, že se Kupující seznámí s těmito VOP a prostřednictvím Portálu potvrdí, že tyto podmínky přijímá a že se Smlouva bude těmito VOP řídit. Vztahy mezi Kupujícím a KB TECH se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné.

KB TECH je oprávněn měnit tyto VOP. Změna VOP je účinná jejich uveřejněním na Portálu, změna VOP však nedopadá na již uzavřené Smlouvy.

Nákup Vstupenky

Uzavření Smlouvy se uskutečňuje prostřednictvím Portálu tak, že Kupující na Portálu zvolí Akci, na kterou hodlá zakoupit Vstupenku.

Zobrazením detailu Akce se Kupující seznámí s popisem Akce, Organizátorem Akce, podmínkami Akce a těmito VOP. Kupující dále zvolí a potvrdí den konání Akce, druh Vstupenky, počet Vstupenek s uvedením jejich konečné ceny.

Podmínkou nákupu je uvedení identifikačních údajů Kupujícího. Jsou-li Organizátorem Akce stanoveny omezení účasti na Akci (např. věkem), je povinen Kupující potvrdit, že se jako osoba hodlající se Akce zúčastnit splňuje tyto stanovené podmínky.

Dokončením objednávky dochází k uzavření Smlouvy. Kupující dokončením objednávky potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami Akce, těmito VOP a zásadami ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi.

Podmínkou dokončení objednávky a následného obdržení Vstupenky je úhrada ceny Vstupenky. Kupující prostřednictvím Portálu zvolí z nabízených platebních metod a provede platbu.

Vstupenka je zaplacená okamžikem, kdy je platba odpovídající ceně Vstupenky připsána na účet KB TECH nebo po potvrzení platby od provozovatele platebního systému.

KB TECH není provozovatelem platebního systému. Kupující bude přesměrován na stránky platebního systému Simpleshop.cz s tím, že provedení platby se řídí podmínkami provozovatele platebního systému, se kterými se Kupující seznámí před provedením platby.

Po úhradě ceny Vstupenky je Kupujícímu odeslána Vstupenka (elektronickou formou) na zadanou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS.

Podmínky Akce

Přístup Kupujícího na Akci je možný jen s platnou Vstupenkou.

Za konání Akce či její případné změny, včetně změny podmínek, je odpovědný Organizátor. Stejně tak je odpovědný za oznámení o případném nekonání Akce nebo o změnách Akce Kupujícímu.

Organizátor si vyhrazuje právo na změny týkající se Akce, jejího programu, termínu, místa konání nebo podmínek Akce. Toto právo Organizátora bere Kupující též na vědomí. ´

Organizátor je oprávněn kontrolovat u Kupujícího splnění podmínek Akce. Nesplnění podmínek Akce má za důsledek nemožnost účasti na Akci bez nároku na náhradu ceny Vstupenky.

Kupující je povinen respektovat pokyny Organizátora.

Změna místa, času nebo programu konání Akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace. O změně místa, času nebo programu konání Akce bude KB TECH informovat Kupujícího, jen pokud takovou informaci od Organizátora obdrží.

Neúčast Kupujícího na akci nezakládá nárok na jakoukoli kompenzaci.

Zakoupením Vstupenky se Kupující zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Organizátorem vztahující se k příslušné Akci.

KB TECH neodpovídá za případné změny podmínek konání akce provedené Organizátorem po uzavření Smlouvy.

KB TECH neodpovídá za majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která by případně vznikla Kupujícímu v souvislosti s účastí nebo neúčastí na Akci nebo i v souvislosti s nekonáním Akce.

Dojde-li ze strany Organizátora k úplnému zrušení Akce a vznikne-li Kupujícímu právo na vrácení ceny Vstupenek dle podmínek určených Organizátorem, bude o způsobu vrácení ceny Vstupenek zakoupených prostřednictvím Portálu Kupující informován na Portálu a na zadanou e-mailovou adresu.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Uzavřená Smlouva má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto nemůže Kupující odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

KB TECH odpovídá za prodej Vstupenky, nikoli za uskutečnění a splnění podmínek Akce.

KB TECH neodpovídá za to, když nebude Kupujícímu doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail nebo telefonní číslo (např. nesprávně zadaná e-mailová adrese, přeplněná nebo znepřístupněná e-mailová schránka, nastavení spam filtru, atp.).

Nebude-li Kupujícímu doručena Vstupenka do 24 hodin od úhrady ceny Vstupenky a nebude-li se jednat o případ uvedený v předchozím odstavci, je Kupující povinen o této skutečnosti informovat KB TECH prostřednictvím Portálu.

Shledá-li KB TECH takovou reklamaci za oprávněnou, zašle Kupujícímu nejpozději do 24 hodin kupujícímu vstupenku znovu.

V případě, že se Vstupenku nepodaří doručit nejpozději 1 hodinu před uvedeným zahájením Akce a nebude-li se jednat o nedoručení z důvodů na straně Kupujícího uvedených výše, vrátí KB TECH Kupujícímu cenu vstupného, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Cena Vstupenky bude v takovém případě vrácena bezhotovostně na účet, který Kupující v rámci reklamace uvedl.

Ochrana osobních údajů

Kupující uděluje KB TECH svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání svých osobních údajů pro účely plnění Smluv uzavřených v souvislosti s těmito VOP.

Osobní údaje Kupujícího budou použity výhradně pro účely uzavírání Smluv a plnění z nich. KB TECH neposkytne osobní údaje třetím osobám, nebude-li to nezbytné pro splnění závazku dle Smlouvy nebo nepožádá-li jej o to Kupující a s výjimkou případů, kdy tak stanoví právní předpis ve vztahu k orgánům státu či veřejné správy. KB TECH je oprávněn vždy předat osobní údaje nezbytné k zajištění závazků se Smlouvy Organizátorovi.

KB TECH se jakožto správce osobních údajů, které mu budou Kupujícím poskytnuty, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Právním základem pro zpracování údajů jsou tyto VOP a výslovný souhlas Kupujícího.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí plnění dle Smluv uzavřených v souladu s těmito VOP.

Příjemci osobních údajů Kupujícího mohou být orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), Organizátor, provozovatel platebního systému, banka a další příjemci dle potřeb a pokynů Kupujícího.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku ode dne skončení Akce, k níž byla Smlouva uzavřena. Poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákon č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Práva Kupujícího v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že Kupující má právo od KB TECH získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;

b) právo, aby KB TECH bez zbytečného odkladu opravil na žádost Kupujícího nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Kupující právo kdykoli doplnit;

c) právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost KB TECH zlikvidovat osobní údaje, které o Kupujícím, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Kupující o to požádá;

d) právo, aby KB TECH omezil zpracování jeho osobních údajů;

e) právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů;

f) právo na přenositelnost údajů;

g) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, toto právo se však neuplatní, jestliže osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, nikoli jen na základě souhlasu se zpracováním;

e) právo podat stížnost v případě, že bude Kupující nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné KB TECH. Stížnost může podat přímo KB TECH, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech Kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

ŘEŠENÍ SPORŮ

Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny obecné soudy České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím řízení ADR dostupného na webové stránce https: http://adr.coi.cz. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Pro případ, že některé z ustanovení VOP je neplatné a nejedná se o ustanovení, které by způsobilo neplatnost celého smluvního vztahu, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a v platnosti. Neplatné či neúčinné ustanovení smluvní strany nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v obchodním i právním smyslu smluvního vztahu.

Všechny vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Veškerá oznámení, žádosti a další sdělení týkající se Smlouvy budou učiněny vůči druhé straně prostředky elektronické komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2023.

KB TECH s.r.o.
Týmlova 182/9
140 00 Praha
IČ: 26490391